☀️🏖 In de vakantieperiode (15/7-15/8) werken we trager en genieten we meer. 🏖☀️

Inleidende clausule

De rechten en verplichtingen van partijen worden uitsluitend door deze algemene verkoopsvoorwaarden geregeld. Afwijkende verbintenissen dienen schriftelijk tussen partijen vastgelegd te worden.

Offertes en Orderbevestigingen

Een offerte wordt louter ter informatieve titel gegeven en kan nooit als bindend worden beschouwd. Ze is gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens.

De prijzen vermeld op een offerte of een orderbevestiging blijven geldig gedurende vier weken vanaf de verzendingsdatum. Indien een uitvoeringsdatum wordt vermeld op een offerte is deze datum nooit bindend voor ProMove. Een datum voor een organisatie van een opleiding of andere activiteit is slechts bindend en definitief tussen partijen wanneer een orderbevestiging getekend « voor akkoord » binnen de gevraagde termijn werd teruggestuurd. 

Reservaties voor individuele rijvaardigheidscursussen worden slechts definitief geregistreerd bij betaling van de factuur binnen de 8 dagen na factuurdatum, of bij het terugsturen van een cadeaubon binnen de termijn zoals gevraagd in de bevestigingsmail.

Indien de informatie die op een offerte of orderbevestiging wordt weergegeven, betrekking heeft op een wettelijke verplichte opleiding, kan ProMove nooit verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele wetswijziging of aanpassing met betrekking tot de verplichte opleiding, die gevolg zou kunnen hebben op de offerte of orderbevestiging. 

Annulaties

Na aanvaarding van een offerte of orderbevestiging zal bij annulering tot één maand voor de activiteit(en) een vergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van 50% van het totaal verschuldigd bedrag. Bij annulering tot één week voor de activiteit(en) zal een vergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van 75% van het totaal verschuldigd bedrag. Bij annulering op minder dan één week voor de activiteit(en) zal het totaal verschuldigd bedrag integraal worden aangerekend.

Annulaties voor rijvaardigheidscursussen (open opleidingen) worden slechts aanvaard indien minimaal zeven dagen voor de cursusdatum in ons bezit per e-mail naar info@promove.be. Enkel indien deze termijn werd gerespecteerd kan overgegaan worden tot terugbetaling van het reeds door de klant betaalde bedrag.

Verkochte cadeaubonnen worden nooit teruggenomen en kunnen nooit aanleiding geven tot het terugbetalen van het reeds betaalde bedrag.

Indien de cursus of de geboekte activiteit door bepaalde omstandigheden (overmacht, uitzonderlijke klimatologische omstandigheden, gewettigde afwezigheid van een lesgever,…) niet kan doorgaan, wordt alles in het werk gesteld om de klant tijdig te verwittigen via de contactgegevens die werden doorgegeven bij de reservatie. De klant zal steeds de kans krijgen om de cursus kosteloos te verplaatsen naar een andere datum. Deze annulatie en de daarop volgende verplaatsing kunnen nooit aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding aan de klant.

Praktische afspraken

De lesgevers of begeleiders die door ProMove worden aangesteld voor het geven van een opleiding of organiseren van een activiteit, hebben steeds het recht om een deelnemer het recht van deelname te weigeren indien een vermoeden bestaat van invloed van alcohol, drugs of andere verdovende middelen. Ook wanneer de deelnemer na herhaling de richtlijnen van de lesgever of begeleiders weigert op te volgen, of indien blijkt dat er valse verklaringen werden afgelegd met betrekking tot de ervaring van de cursist, kan verdere deelname geweigerd worden. In dit geval zal de klant nooit aanspraak kunnen maken op een eventuele schadevergoeding

Tenzij anders omschreven in de offerte, orderbevestiging of andere overeenkomst, worden de opleidingen steeds georganiseerd met de voertuigen van de opdrachtgever. Indien de voertuigen van ProMove worden gebruikt, moeten deze als een goede huisvader worden gebruikt. De voertuigen van ProMove zijn verzekerd zowel in burgerlijke aansprakelijkheid als omnium. Indien één of meerdere eigen voertuigen van de klant worden gebruikt, moeten deze voertuigen technisch in orde zijn. Indien dit niet het geval is, kan de lesgever beslissen om de voertuigen niet te gebruiken. Indien de opleiding hierdoor niet kan worden gegeven zoals omschreven in de offerte, orderbevestiging of andere overeenkomst, kan dit nooit aanleiding geven tot het betalen van een  schadevergoeding door ProMove aan de klant.

ProMove zal op vraag van de klant steeds advies geven over de mogelijke risico’s van de geplande opleiding of activiteit en een kopie ter beschikking stellen van de afgesloten polissen. Ongeacht de dekking die door ProMove werd afgesloten, neemt elke deelnemer steeds op eigen risico deel aan de opleiding of activiteit. ProMove kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel geleden lichamelijke of materiële schade.

Indien de klant de infrastructuur van ProMove in exclusiviteit afhuurt, gebeurt dit steeds onder toezicht van een medewerker van ProMove. Hij kan autonoom bepalen of de uitgevoerde activiteit(en) in overeenstemming zijn met het doel van de infrastructuur en autonoom beslissen om de opleiding of activiteit stop te zetten indien deze niet volgens de gemaakte afspraken verloopt. De infrastructuur kan uitsluitend gebruikt worden voor het geven van rijvaardigheidscursussen. Karts, quads, buggy’s, bugxters, race- en rallywagens zijn uitgesloten. Er kunnen onder geen beding snelheidscompetities worden georganiseerd op de infrastructuur van ProMove. Indien de opleiding of activiteit hierdoor niet kan worden gegeven zoals omschreven in de offerte, orderbevestiging of andere overeenkomst, kan dit nooit aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding door ProMove aan de klant. Eventuele toegebrachte schade aan infrastructuur en/of gebouwen zal worden aangerekend aan de gebruiker of huurder.

Klachten

Eventuele klachten dienen ons te bereiken per aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na factuurdatum.

Prijzen

Tenzij uitdrukkelijk anders in de overeenkomst bepaald, zijn alle aangeduide prijzen exclusief de transportkosten en taksen van welke aard ook van om het even welke Belgische of buitenlandse overheid. Elke aanpassing in de belastingen van welke aard ook (btw, invoerrechten,..) zal al naar gelang het geval in het voor- of nadeel van de klant verrekend worden.

Facturatie

Bij aanvaarding van een offerte of orderbevestiging kan een voorschotfactuur worden opgemaakt voor 50% van het verschuldigde bedrag. Het saldo zal worden gefactureerd na uitvoering van de opdracht of levering van de bestelde goederen.

Betalingen

Behoudens geschreven overeenkomst zijn onze facturen netto-contant betaalbaar, binnen de acht dagen, zonder korting.

Bij wanbetaling op een eventuele vervaldag brengt het onbetaalde gedeelte van onze vordering, van rechtswege, en zonder ingebrekestelling, een intrest op van 16% te rekenen vanaf de factuurdatum.

Wanbetaling een maand na de vervaldag geeft aanleiding tot betaling door de debiteur van een forfaitaire vergoeding van 20% op het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 62,00.

Bij eventuele geschillen zijn alleen de Rechtbanken van Kortrijk bevoegd. De contractuele relaties tussen partijen worden uitsluitend door Belgisch recht geregeld.